Mevzuat Ne Diyor?

Türkiye’de atıkların toplanması ve geri kazanımının sağlanmasına ilişkin yasal çerçeveyi belirleyen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca çıkarılan yönetmelik…

Bitkisel atık yağların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanması…

Türkiye’de çevre mevzuatının çatısını oluşturan 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nu buradan inceleyebilirsiniz.

Florlu sera gazlarından kaynaklanan emisyonları kontrol altına almak ve Kyoto Protokolü’nde listelenen florlu sera gazları ile florlu sera gazı içeren ürün veya ekipmanın kullanımına dair usul ve esasları…

Poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden / ithalatçılardan tahsil edilecek geri kazanım katılım paylarının belirlenmesine, beyan edilmesine, tahsilatına ve izlenmesine…

Hayvanlara yönelik kötü muamelenin ve istismarın suç kapsamına alındığı bir Hayvan Hakları Kanunu’yla değişmesi talep edilen 2004 tarihli, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na buradan erişebilirsiniz.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun hükümlerinin ne şekilde uygulamaya konacağına ilişkin idari birimlerin görev ve sorumlulukları bu yönetmelikte atanıyor. Tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Kanalizasyon sistemlerine boşaltılan kentsel ve belirli endüstriyel atıksuların toplanması, arıtılması ve deşarjı, atıksu deşarjının izlenmesi, raporlanması ve denetlenmesi ile ilgili teknik ve idari esaslar…

21 Temmuz 1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na buradan ulaşabilirsiniz.

Madenlerin aranması, çıkarılması, hazırlanması / zenginleştirilmesi veya depolanması sonucunda ortaya çıkan atıkların yönetimi için gerekli olan işlemler…

Türkiye’de madenlere ilişkin düzenlemelerin zeminini oluşturan 4 Haziran 1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu’na buradan erişebilirsiniz.

Milli Parklar ve diğer koruma alanların belirlenmesi, kanunlaştırılması ve korunmasına ilişkin hükümler bu 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’nda düzenlenir. İncelemek için tıklayın.

Türkiye’de organik tarımla ilgili esasları belirleyen, 2004’ten beri yürürlükteki 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu’na buradan erişmeniz mümkün.

Organik tarım faaliyetlerini düzenleyen yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

1956’dan beri uygulamada olan Orman Kanunu’nun metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü ile kontrol altına alınan maddelerin kullanılmasına ve sonlandırılmasına ilişkin usul ve esaslar…

12 Aralık 2015’teki COP 21 zirvesinde imzalanan Paris İklim Anlaşması’nın Ekoloji Kolektifi tarafından Türkçeye kazandırılan metnini Yunus Bakihan Çamurdan’ın çevirisi ve Ilgın Özkaya Özlüer, Ethemcan Turhan ile Fevzi Özlüer’in editörlük katkısıyla inceleyin.

Ülkenin yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması için, su kirlenmesinin önlenmesini sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek üzere gerekli olan hukuki ve teknik esasları…

1926 yılında çıkan ve yenilenmesi uzun yıllardır gündemde olan Sular Hakkında Kanunu buradan inceleyebilirsiniz.